คณะครุศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูด้วยกระบวนการ Design Thinking

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์ในคณะที่ร่วมผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ และทักษะในกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน โดยในรุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 20 เมษายน 2566 และ 2 พฤษภาคม 2566 และรุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 21 เมษายน 2566 และ 3 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการอภิปรายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ