คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญประจำปี สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณะและบุคลากรภายในหน่วยงาน

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ , พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้ใหญ่

กิจกรรมอื่นๆ