การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ / การพิจารณาอนุมัติการขอปรับแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ตามข้อเสนอแนะจากการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และหัวหน้างาน / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลายตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารการวิจัย / การพิจารณาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / การพิจารณากำหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 และประเด็นหัวข้อการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ