คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมหารือการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาการด้านการจัดการทรัพยากรชุมชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชน ร่วมประชุมหารือกับ คุณมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้นำชุมชน ต.นิคมลำนารายณ์ ต.ศิลาทิพย์ และ ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาการด้านการจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ