การประชุมหารือเกี่ยวกับข้อบังคับ มรท. ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อหารือร่วมกันในการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ