การประชุมชี้แจงงานเทพสตรีวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงงานเทพสตรีวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 (RSSD 2023) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 / การพิจารณาชื่อการจัดงาน / การพิจารณาการเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมงาน / การพิจารณาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา / การพิจารณาปฏิทินการดำเนินงาน

กิจกรรมอื่นๆ