การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Thailand Community Big Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Thailand Community Big Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T for BCG หรือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับผิดชอบ ก่อนนำส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในลำดับต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ