การประชุม คกก.ทบทวนค่าตอบแทนการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อปวงชนฯ ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนค่าตอบแทนการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ