การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/66

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548 เพื่อเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ