การประชุมทบทวนปัญหา ความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมทบทวนปัญหา ความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ