มรท. จัดอบรมการจัดทำโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลังเพื่อการพลิกโฉม มรท.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลัง เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 88 คน ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการปรับโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และเพื่อจัดเตรียมการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2566 ในรูปแบบการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการด้านการจัดทำโครงสร้างองค์กร และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

กิจกรรมอื่นๆ