การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 / การพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการขออนุญาตเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล / การพิจารณาจำนวนการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตามสัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการทบทวนค่าตอบแทนการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำผู้ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความดีเด่น ภาคบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 จำนวน 4 ท่าน เข้ารับเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

และนอกจากนี้ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้เข้าชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ระยะ 6 เดือน ให้คณะผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการตรวจติดตาม

กิจกรรมอื่นๆ