การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/66

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ