คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองได้ และเพื่อเพิ่มความสุขมวลรวมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรธีรา บุญฉ่ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, คุณณิชาภัทร รากแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, แพทย์หญิงชิดชนก ศิริวิบุลยกิติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช, คุณณัฐภรณ์ เกตุรัตน์ นักโภชนาการปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช, คุณสุวนันท์ กัณฑะโรจน์ นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และ คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการแบ่งกลุ่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ