คณะครุศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวนกว่า 450 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกงานในหน้าที่ครู และเพื่อให้เกิดทักษะและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ โดยนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ