คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ