การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 5/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนมีนาคม 2566 / การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำที่ครบกำหนด / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุอัคคีภัย / การพิจารณาร่างขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงินประจำเดือนและรายงานการเงินประจำปี

กิจกรรมอื่นๆ