คณะครุศาสตร์ นำคณาจารย์และ นศ.สาขาวิชาบริหารการศึกษา ร่วมอบรม และศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาของ HLSI , SNUES และ SNUGMS สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 24 - 29 เมษายน 2566 ณ Hankook Life Science Institute (HLSI), Seoul National University Elementary School และ Seoul National University Girls Middle School (SNUGMS) สาธารณรัฐเกาหลี อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และ อ.ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าอบรมในหัวข้อ Challenge STEAM Educational Management after COVID Eradication ของ Hankook Life Science Institute (HLSI) และพร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ Seoul National University Elementary School (SNUES) และ Seoul National University Girls Middle School (SNUGMS) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของประเทศไทยต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ