คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 2 และ 9 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการสัมมนาระบบ Hybrid Meeting สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการปรับปรุงและทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ตลอดจนเพื่อให้กรรมการบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันในการทบทวนผลการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์, อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.สุวรรณา พันแสง และ ผศ.ภูเทพ ประภากร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม และ ผศ.จิตรลดา รอดพลอย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 2 และ 9 พฤษภาคม 2566 โดยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นการสัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ส่วนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นการสัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ, วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล)

กิจกรรมอื่นๆ