มรท. ร่วมงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย วัดไลย์ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าโขลง และพุทธศาสนิกชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่กับชุมชน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่คนในชุมชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อร่วมสร้างเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

โดยงานประเพณีครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน คือตั้งแต่วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ