พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รองคณบดี, คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน และเพื่อร่วมกันแนะแนวทางและสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ