พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการทำงานวิถีใหม่ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และเพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ