สโมสรเจ้าหน้าที่ มรท. จัดโครงการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน

ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 42 คน ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้บุคลากรได้รับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำมาขับเคลื่อนงานสวัสดิการของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ส่วนในวันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

กิจกรรมอื่นๆ