คณะครุศาสตร์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมผลิตฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมผลิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 120 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้การโค้ช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการโค้ชของครูพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู

กิจกรรมอื่นๆ