มรท. ร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. โค้งสุดท้าย Big Day

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ