การประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การแจ้งเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา / การแจ้งการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ / การแจ้งเรื่องการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน / การแจ้งเรื่องโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 / การแจ้งเรื่องปฏิทินการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 / การแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมอื่นๆ