ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาเกาหลีหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียนนักศึกษา มรท.

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม, 3, 18 และ 24 เมษายน, 1 และ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 90 ปี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมภาษาเกาหลีหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับเกียรติจาก อ.คิดง ปาร์ค อาสาสมัครเกาหลี จาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ