คณะครุศาสตร์จัดอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ TPACK สำหรับครูโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบแนวคิดความรู้ในเนื้อหาศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี (TPACK) สำหรับครูโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนจากโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 130 คน จาก 36 โรงเรียน ได้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดความรู้ในเนื้อหาศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี (TPACK) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 10 และ 11 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยาย การแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติการ และการสาธิตการใช้สื่อการเรียนการสอน

โอกาสนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 36 โรงเรียน

กิจกรรมอื่นๆ