ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณบดีและรองคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่งานธุรการของหน่วยงานที่ร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากร บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบ, ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, บุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ