การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/66

ผศ.พิพัฒน์ วงษ์เกษม รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงการเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 / การพิจารณาแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี

โอกาสนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ นายศุภวิชญ์ วิริยะพงศ์พันธุ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ ของสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมอื่นๆ