คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ.ฯ ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณาการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมโครงการ SEA-TVET ประจำปี 2566 / การพิจารณาการจัดโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิต

กิจกรรมอื่นๆ