การปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก UiTM

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 16/203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 คน ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเข้าการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นระยะเวลา 4 เดือน คือระหว่างเดือนพฤษภาคม - 1 กันยายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ