คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับ พาณิชย์จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง มรท. กับ สนง.พาณิชย์ จ.ชัยนาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณประมวล นิลนาค พาณิชย์จังหวัดชัยนาท และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ในการนำนักศึกษา และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill - Upskill - New skill) กิจกรรมการยกระดับและสร้างผู้ประกอบการทุกช่วงวัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 และกิจกรรมจัดประกวดแผนธุรกิจและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล ระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ