การประชุม คกก.ดำเนินงานกองนโยบายและแผน มรท. ครั้งที่ 4/66

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน / การพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมอื่นๆ