รร.สาธิต มรท. จัดอบรมพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนาจริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 360 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีงาม ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, พ.ต.ท.ณัฏฐพล ศรีวิเชียร ผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท, ร.ต.ต.ประภาส อนัญตภักดี รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท และ พันโทหญิงกัญญารัตน์ วิเศษชาติ รองผู้บังคับหน่วยตรวจโรค ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ