การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 5/66

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การพิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

กิจกรรมอื่นๆ