รร.สาธิต มรท. จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียน ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 และการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารโรงเรียน กระบวนการดำเนินงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน ระเบียบข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วสถาบันการศึกษา ตลอดจนการบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยในช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมอื่นๆ