มรท. จัดเลือกตั้งกรรมการสรรหา ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการและพนักงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเภทผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จำนวน 4 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าคณาจารย์และบุคลากรที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้

หมายเลข 1 คุณขนิษฐา สุกใส  ได้คะแนนเสียง 177 คะแนน

หมายเลข 2 ผศ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์  ได้คะแนนเสียง 157 คะแนน

หมายเลข 3 ผศ.คธาวุธ ศรียา  ได้คะแนนเสียง 217 คะแนน

หมายเลข 4 อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน  ได้คะแนนเสียง 234 คะแนน

หมายเลข 5 อ.จิตราพร งามเนตร  ได้คะแนนเสียง 177 คะแนน

หมายเลข 6 ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ  ได้คะแนนเสียง 138 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 557 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 333 คน เป็นบัตรเสีย จำนวน 44 ใบ และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 14 ใบ โดยจะมีการประกาศผล 4 ผู้สมัครที่ผ่านการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเภทผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ