พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ในรูปแบบการลงนามระบบ Hybrid Meeting โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา ในรูปแบบการทำหลักสูตรระยะสั้นและการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการทำหลักสูตร 2 ปริญญา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2571

กิจกรรมอื่นๆ