คณะครุศาสตร์จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต กิจกรรม “การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู” ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 450 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ