การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 3/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 / การพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตามสัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการทบทวนค่าตอบแทนการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ / การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ