การประชุม คกก.จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุนผลผลิตเพื่อการบริหาร

กิจกรรมอื่นๆ