นายกสภา มรท. นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย วันที่ 1

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 14 โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค จ.นนทบุรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวันที่ 1 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในประเด็นของบทบาทภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เพื่อนำผลสรุปของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสู่การทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดให้มหาวิทยาลัยนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา และนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างกระบวนการและกลไกการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

โดยในวันนี้เป็นการเสวนาในประเด็นบทบาทภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย , คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น / 

การเสวนาในประเด็นการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม , รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา , อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ , อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.สามารถ พยอมหอม ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย /

การเสวนาในประเด็นการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ โดย รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย , อ.ภูธร ภูมะธน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย , คุณอำนวย จั่นเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย , คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย , อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

และการเสวนาในประเด็นการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ โดย คุณขจร จิตสุขมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย , รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน , คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, อ.ธนชัย ปฐมรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ