ผู้บริหาร มรท. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนาบุคลากรของ SEAC

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ 2 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ผศ.ดร. กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจร (South East Asia Center หรือ SEAC) ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานพื้นที่  learning space สำหรับการเรียนรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและทีมงานของ SEAC ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร อาทิเช่น โปรแกรมแห่งการปูพื้นฐานทักษะการทำงานในบริบทใหม่สำหรับพนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งเริ่มจากการปรับกรอบความคิดเพื่อทำงานร่วมกัน และสร้างภาวะผู้นำในตนเอง การยกระดับการทำงานจากผู้ตามสู่ผู้นำ พร้อมปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง SELF- LEADERSHIP  และ โปรแกรมการออกแบบเพื่อ "ผู้นำ" เพื่อขับเคลื่อนทีมไปสู่เป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้สำเร็จ สามารถนำพาทีมไปได้ในทุกสถานการณ์ด้วยการสนับสนุนและให้ทิศทางที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ  POWERING INSPIRED LEADERS เพื่อการออกแบบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ