นายกสภา มรท. นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย วันที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 14 โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค จ.นนทบุรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้เป็นการสรุปผลการเสวนาและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม , รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณขจร จิตสุขมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย /

การเสวนาในประเด็นการปรับโครงสร้าง กระบวนการและกลไกการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย และ คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ