การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 5/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 14  โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ อิมแพ็ค จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ / การพิจารณากำหนดจำนวนนักศึกษาขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จากผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ