ผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

โดยในภาคเช้า เป็นการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย สำนักงบประมาณ / โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / การประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยบูรพา / ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างรูปแบบร่วมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ประธานสภาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ / โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคม โดย ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากนั้นในเวลา 11.45 น. เป็นการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หรือ PUMA ภายใต้โครงการ "ธัชภูมิ" / การพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) / การพิจารณาการลงนามความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมอื่นๆ