คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิศวกรสังคม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้นำนักศึกษาในการจัดทำแผนโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม, ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง, ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม และ ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ