คณะวิทยาการจัดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 65

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ จำนวน 26 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ และ ผศ.คชา ศัยยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ