ผู้บริหาร มรท. ร่วมโครงการผนึกกำลังพัฒนาประเด็น Agri - Technology และ Longevity Food and Herb

ระหว่างวันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ร่วมโครงการผนึกกำลังพัฒนาประเด็น Agri - Technology และ Longevity Food and Herb ภายใต้กิจกรรม Chanthaburi Gastronomy Tourism ในการขับเคลื่อนการนำพืชสมุนไพรสำคัญในท้องถิ่น ผลักดันสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และร่วมกันในการวางแผนทางการพัฒนาอาหารและสมุนไพรไทยในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การนำเสนอโครงการ Gastronomy & Tourism @ CHANTHABURI / การนำเสนอโครงการจันทบุรีโมเดล โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อความเป็นอยู่ของชุมชนจันทบุรีอย่างยั่งยืน / แนวทางการพัฒนาความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี และประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี / การรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี / การพิจารณาร่าง MOU และร่วมหารือการขยายความร่วมมือและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง / การเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและโรงเรือนเกษตร ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ